ข่าวสารและกิจกรรม

งานสัมมนา “Stakeholder Engagement กับการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ”

 06-06-2562
 188    

งานสัมมนา

“Stakeholder Engagement กับการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ”

                      สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา “Stakeholder Engagement กับการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ” เมื่อวันพฤหัสสับดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

                     โดยนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงการจัดงาน ครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถึงแนวทาง และแผนงานการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในส่วนข้อมูลในสาขาอาชีพในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้ พร้อมทั้งเปิดการรับฟัง และ ข้อเสนอแนะโดยจะขอรับความเห็นผู้ร่วมงานในการจัด กลุ่มสาขาอาชีพที่มีความจําเป็นเร่ง ด่วนที่จะต้องจัดทํา รวมถึงสาขาอาชีพเดิมที่จะได้มีการทบทวนและต่อยอด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาค ส่วนต่างๆ และ ทิศทางนโยบายของการพัฒนาประเทศ

                       ในการจัดทํามาตรฐานอาชีพถือเป็นภารกิจที่สําคัญ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ การก่อตั้งของสถาบันฯ การกําหนดสาขาอาชีพที่มีความจําเป็น และเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งช่วยในการส่งเสริมให้เกิดการนํามาตรฐานอาชีพไปใช้ สําหรับการฝากอบรม และการประเมินสมรรถนะในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต้อการพัฒนาประเทศในภาพรวม และยังช่วยส่งเสริมการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จําเป็น และสาขาที่ขาดแคลน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ สถาบันฯ จึงจําเป็นต้องมีการทบทวนและ จัดลําดับความสามัญในการจัดทํามาตรฐานอาชีพ โดยจะขอรับความเห็นผู้ร่วมงานในการจัด กลุ่มสาขาอาชีพที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดทํา รวมถึงสาขาอาชีพเดิมที่จะได้มี การทบทวนและต่อยอด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ และ ทิศทางนโยบายของการพัฒนาประเทศ

 


SITEMAP