ข่าวสารและกิจกรรม

สคช.จับมือ มทร.พระนคร และสมาคมผู้สอบบัญชีฯ หนุนนักบัญชียุค 4.0 ทดสอบความเป็นมืออาชีพกับ สคช.

 13-06-2561
 159    

 

สคช.จับมือ มทร.พระนคร และสมาคมผู้สอบบัญชีฯ

หนุนนักบัญชียุค 4.0 ทดสอบความเป็นมืออาชีพกับ สคช.

(เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑) ในปัจจุบันหน่วยงานทางการเงินการคลังมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นแบบดิจิทัลมากขึ้น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนั้นอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี จึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญกับการพัฒนาระบบการเงินการบัญชีทั้งระดับองค์กรและระดับประเทศ การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทุกภาคส่วน ล่าสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย กับ  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามความร่วมมือสนับสนุนคนในอาชีพเข้าประเมินสมรรถนะบุคคล

โดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยการนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากคณะบริหารธุรกิจ อาทิ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี เป็นอาชีพที่มีคนในอาชีพเข้าทดสอบกับ สคช.อย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือจากคนในอาชีพและทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนศักยภาพคนในอาชีพให้ได้รับการยอมรับ และให้คุณวุฒิวิชาชีพเป็นเครื่องการันตีความรู้ความสามารถของคนไทย