ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. เตรียมคัดผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพเข้ารับรางวัล IPSN Award of Honour ที่ยกย่องคนในอาชีพระดับสากล

 19-11-2563
 40    

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร Board of Director Meeting of International Professional Standard Network ผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ในฐานะตัวแทนประเทศไทยใน สมาคมวิชาชีพธุรกิจความงาม International Professional Standards Network (IPSN) ประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกอีก 5 ประเทศ ประกอบด้วย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง

ซึ่งนางสาว วรชนาธิป ได้นำเสนอให้เห็นการปรับตัวของหน่วยงานภาครัฐของไทยหลังเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ปรับตัวประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ด้วยการประยุกต์นำเทคโนโลยีมาใช้ นำระบบการฝึกอบรม และประเมินผ่านระบบ VDO Conference ทำให้สามารถขับเคลื่อนงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้ นอกจากนี้ สคช. ยังได้จัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย เพิ่มเติม ทั้งการแต่งหน้า, ทำเล็บ, ต่อขนตา, สักคิ้ว, ผู้สอนเสริมสวย, และผู้บริหารธุรกิจเสริมสวย ซึ่งจะได้ขับเคลื่อนสู่การยอมรับในระดับประเทศก่อนที่จะเสนอเพื่อให้มีการศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปในอนาคต

ขณะที่การประชุมยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย IPSN โดยเห็นชอบกรอบแผนยุทธศาสตร์ IPSN Stategic Plan รวมถึงการมอบรางวัล IPSN Awards of Honour ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ควรแก่การยกย่องเชิดชูในระดับสากล ซึ่ง สคช. ในฐานะตัวแทนประเทศไทย จะดำเนินการกลั่นกรองเพื่อเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ราย เป็นตัวแทนประเทศไทยรับรางวัล IPSN Award of Honour สำหรับปี 2021 ด้วย


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
detail