ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

 17-01-2563
 226    

ไฟฟ้าคือชีวิต ต้องผลิต ต้องใช้ อย่างมืออาชีพ

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า ที่ รร.ทวินทาวเวอร์ โดยย้ำว่า ภารกิจในการพัฒนากำลังคนตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ, แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และแผนพลังงานหลักของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงานของชาติ การทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ ในส่วนของอาชีวศึกษาจำเป็นต้องเตรียมบุคลากรเพื่อเข้าสู่งานระบบผลิตไฟฟ้า ส่วนของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าก็ต้องมีการพัฒนาตนเองให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านการผลิตไฟฟ้าด้วย

ด้าน ดร. สุุทธิชัย จูประเสริฐ รองผู้ว่าการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บอกว่า กฟผ.เห็นประโยชน์ของการพัฒนากำลังคน และได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมจัดทำมาตรฐานฯ ในทุกภาคส่วนของการทำงาน ทั้งคณะทำงาน และคณะรับรอง เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานฯ ไปสู่ภาคการใช้งานได้จริง ซึ่งใน กฟผ.เองก็ได้เตรียมบุคลากรและสถานที่พร้อมขึ้นเป็นองค์กรรับรองฯ กับ สคช. ทันทีที่ได้มาตรฐาน ก็สามารถเข้าสู่ระบบการประเมินสมรรถนะคนได้ทันที โดยเฉพาะรองรับผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ.ที่จะทำงานในอาเซียนด้วย เนื่องจากปัจจุบันอาเซียนมีข้อตกลงร่วมกันในส่วนของ Grid Connectivity ซึ่งมาตรฐานอาชีพงานระบบผลิตไฟฟ้าจะมาช่วยพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบผลิตไฟฟ้า และการเคลื่อนย้ายบุคลาการด้านนี้ในอาเซียนด้วย

ขณะที่ รศ.ดร.กู๊สกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ระบุว่าการจัดทำมาตรฐานฯ เวลานี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการ เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าทั้งในโรงไฟฟ้าของ กฟผ. โรงไฟฟ้าเอกชน และโรงไฟฟ้าในอาเซียน ที่ประเทศไทยเข้าไปลงทุนมีจำนวนมาก จึงนำร่องในส่วนอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องระบบผลิตไฟฟ้า (Operation) และผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า (Maintenance) ในโรงไฟฟ้า 2 ประเภทคือ Thermal Power Plant และ Combined Cycle Power Plant ก่อน

#มืออาชีพ #มอช #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ #กฟผ #ไฟฟ้า


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ