ข่าวสารและกิจกรรม

เดินเครื่องเต็มที่!! โรงรับจำนำต้องมีมืออาชีพ!!

 24-08-2563
 106    
เดินเครื่องเต็มที่!! โรงรับจำนำต้องมีมืออาชีพ!!
สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) นำโดยผู้อำนวยการสำนักธนานุเคราะห์ นายประสงค์ พันธ์สิมา และผู้บริหาร เข้าพบ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการ สคช. เพื่อหารือแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาชีพด้านการประเมินคุณภาพทรัพย์ที่จะรับจำนำร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันอาชีพนี้กำลังพัฒนาและขยายตัวเพิ่มขึ้น และขณะนี้มีสถานธนานุเคราะห์ทั่วประเทศภายใต้การกำกับดูแลของ สธค. ทั้งหมด 39 แห่ง และจะเปิดเพิ่มอีก 2 แห่ง
ความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะพัฒนากำลังคนให้มีองค์ความรู้ถ่ายทอดกันอย่างยาวนานแล้ว ยังเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้มีความรู้ความสามารถในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพทรัพย์สินมีมูลค่า อย่าง เพชร ทอง ผ่านศูนย์การเรียนการสอนด้านทรัพย์จำนำประเภทเพชร ทองรูปพรรณ การประเมินคุณภาพเพชร ทอง นาก เงินรูปพรรณ ของ สธค. และต่อยอดเข้าสู่การยกระดับบุคคลให้ได้การรับรองความรู้ความสามารถผ่านระบบการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของ สคช. ได้อีกด้วย

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
detail