ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน (ต่ออายุ) องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

 30-03-2561
 271    

                     วันที่ 29 มีนาคม 2561 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน (ต่ออายุ) องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยมี นายกฤษฎา ผาทอง นักวิชาการประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมกับทีมสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอาชีพร่วมให้ความเห็นได้แก่ นายศักดิ์ชัย ดิษฐสกุล กรรมการสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย นางสาวขนิษฐา ชัยชาญกุล วิทยากร และที่ปรึกษาโครงการวิจัยวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557 โดยมี นายธานินทร์ ทองเผ้า รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะ ให้การต้อนรับ