ข่าวสารและกิจกรรม

พูดคุยหารือถึงแนวทางความร่วมมือการทำงานร่วมกัน ในการพัฒนากำลังคนมืออาชีพที่ผ่านการรับรองเป็นมืออาชีพกับ สคช. ให้สามารถต่อยอดทำธุรกิจของตัวเองได้

 18-11-2563
 45    

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะ พูดคุยหารือร่วมกับดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์ SME ไทย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย และประธานสถาบันส่งเสริมและ พัฒนา SME แห่งสมาพันธ์ SME ไทย ถึงแนวทางความร่วมมือการทำงานร่วมกัน ในการพัฒนากำลังคนมืออาชีพที่ผ่านการรับรองเป็นมืออาชีพกับ สคช. ให้สามารถต่อยอดทำธุรกิจของตัวเองได้ รวมทั้งในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศมากกว่าร้อยละ 42 ของเศรษฐกิจมวลรวมทั้งประเทศ มีผู้ประกอบการอยู่มากกว่า 3 ล้านราย ที่ช่วยทำให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 11.2 ล้านคน ที่สามารถเข้าสู่ระบบการประเมินเป็นคนมืออาชีพที่ภาครัฐให้การรับรอง การันตีว่าเป็นคนที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เทียบเท่าระดับสากล เรียกว่าจะกลายเป็นอีกความร่วมมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศ


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
detail