ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

 05-04-2561
 233    

          วันที่ 5 เมษายน 2561  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยทีมสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โดยมี นางสาวณัชชารีย์ ธนาวรรัฐพงศ์ นักวิชาการประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมกับทีมสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้เกิดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป  โดยมี นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการเป็นผู้แทนองค์กรรับรองและคณะ ให้การต้อนรับ