ข่าวสารและกิจกรรม

สคช.ลงพื้นที่จันทบุรี สร้างความร่วมมือกับภาคการศึกษา ยกระดับความสามารถคนในวิชาชีพ

 15-03-2561
 288    

 นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ   พร้อมคณะผู้บริหาร  เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนในวิชาชีพ อาทิ การหารือความร่วมมือการจัดตั้งองค์กรรับรอง การผลักดันให้เกิดการเข้าประเมิน  สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพตอบโจทย์ให้ผู้ประกอบการของไทยได้มีบุคลากรที่มีศักยภาพ พัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ    โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนของมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและร่วมหารือ