ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริม SMEs

 10-01-2562
 66    

 

การประชุมบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริม SMEs

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริม SMEs (แนวทางการจัดทำโครงการด้าน Reskill เพื่อเตรียมความพร้อมด้านแรงงานสู่ 4.0 และเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนในกลุ่มสาขาอาชีพ เพื่อต่อยอดความเชื่อมั่นและยกระดับในการทำงาน รวมถึง การให้การรับรองบุคคลที่มีความชำนาญในอาชีพ

การนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบัน นายนพดล ปิยะตระภูมิ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบัน นางสาววยากรณ์ งามจรรยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพ และบุคลากรของสถาบัน เข้าร่วมการประชุมเพื่อบูรณาการนโยบายในการเนินการดังกล่าว อีกทั้ง ความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมการค้าส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย สมาคมธนาคารไทยและหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในการสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบอาชีพกลุ่มบริการและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีศักยภาพ ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs Bank)  ถนนพหลโยธิน