ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 19-06-2561
 645    

        วันที่ 12 มิถุนายน 2561  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยทีมสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายสุพงษ์  ขันติวณิชย์ นักวิชาการประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน พร้อมกับทีมสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและผลักดันให้เกิดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป  โดยมี นายภัทรวิทย์  ธีรภัคสิริ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้แทนองค์กรรับรองและคณะให้การต้อนรับ


SITEMAP