ข่าวสารและกิจกรรม

"สคช. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต " TPQI ZERO CORRUPTION

 02-04-2562
 53    

 

"สคช. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต "

TPQI ZERO CORRUPTION

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “TPQI ZERO CORRUPTION” มาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการเป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต           โดย สคช. ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต “TPQI ZERO CORRUPTION”  เมื่อวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหาร ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ของ สคช. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส“TPQI ZERO CORRUPTION

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่า "ที่ผ่านมาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน ได้ดำเนินภารกิจด้วยความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อาทิ รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ การประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงกระบวนการการตรวจสอบการทำงาน การแจ้งเรื่องร้องเรียน และเปิดช่องทางให้บุคลากรภายในและภายนอกองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ ซึ่ง สคช. ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ต่างมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปลอดจากการทุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  สคช.จึงได้ร่วมแสดงพลังประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน” ดังกล่าว