ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เข้าร่วมประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับการให้บริการ Street food ให้มีมาตรฐานในระดับสากล สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาการให้บริการ Street food ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 14-02-2561
 292    

         วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาการให้บริการ Street food เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการ Street food  ให้มีมาตรฐานในระดับสากล  ณ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม อาทิ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันอาหาร สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบอาหาร และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร