ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. -มจธ.-กฟผ. พร้อมเดินเครื่องสร้างคนมืออาชีพ รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคต

 18-11-2563
 40    

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แถลงผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า เพื่อยกระดับคนในอาชีพ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย สู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานไฟฟ้าของอาเซียนในอนาคต รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ พัฒนาตัวเองให้ทันเทคโนโลยี และความต้องการของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคการศึกษา โดยเฉพาะอาชีวศึกษา ให้มีทักษะในเชิงเทคนิคพร้อมเข้าสู่การทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

ด้าน นางสาวจุลลดา บอกว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายความมั่นคงด้านพลังงาน โดยบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพ จึงได้ร่วมมือกับ มจธ. และ กฟผ. กำหนดสมรรถนะทางด้านเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ ให้มีมาตรฐานเดียวกันและมีความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
detail