ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา

 12-03-2561
 192    

       สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) ได้เข้าร่วมการสังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย  คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1  ทั้งการทดสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และปฏิบัติ โดยมีผู้เข้ารับประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 108 คน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2561 โดยมี นางสาวรุจิรา แกล้วทะนงค์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นางอรอนงค์ ศิลป์สาย หัวหน้าภาควิชาอาหารและโภชนาการอุตสาหกรรมอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมคณะให้การต้อนรับ