ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ อาชีพผู้ดูแลเด็ก

 18-03-2562
 73    

 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

 อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ อาชีพผู้ดูแลเด็ก

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 นายพิสิฐ รังสกฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ โดยมีผู้ผ่านการประเมินทั้งสิ้น 603 ราย ดังนี้

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ

   - ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 1 จำนวน 491 คน

   - ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 2  จำนวน 2 คน

 อาชีพผู้ดูแลเด็ก

   - ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 1 จำนวน  70 คน

   - ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 2 จำนวน 40 คน