ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” ณ โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว บางกอก ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

 24-12-2561
 81    

 เมื่อวันที่ 17 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ได้จัดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)ณ   โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว บางกอก ฟอร์จูน  กรุงเทพฯ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งมีความรู้  ประสบการณ์ ด้านการตรวจประเมิน คือ นายรังสรรค์  นิมิตสวรรค์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ  และนางศศิวิมล  สูงสว่าง  อดีตผู้อำนวยการกลุ่มรับรองระบบงานหน่วยรับรองตามมาตรฐานแห่งชาติ  เป็นวิทยากรร่วมบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินหน่วยรับรองบุคลากร (องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ) ตามแนวทางสากลกระบวนการในการตรวจสอบและรับรอง หลักเกณฑ์การให้ การรับรองในการตรวจประเมินองค์กรฯ และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในการตรวจประเมิน  ซึ่งงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมอบรมในสาขาวิชาชีพต่างๆ  จำนวน 45 คน อาทิเช่น สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล, สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน, สาขาวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์, สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง, สาขาวิชาชีพสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาชีพธุรกิจไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาชีพก่อสร้าง, สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร, สาขาสาขาวิชาชีพการสื่อสารและสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาชีพธุรกิจการบิน, สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ, สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์, สาขาวิชาชีพธุรกิจสิ่งพิมพ์