ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมประชุมคณะรับรองฯ เพื่อสรุปกระบวนการประเมิน ผลการประเมิน และประสิทธิผลเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

 07-02-2561
 253    

        วันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2561  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล  โดยมี นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนางสาววรชนาธิป  จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เข้าร่วมประชุมคณะรับรองฯ เพื่อสรุปกระบวนการประเมิน ผลการประเมิน และประสิทธิผลเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 17 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมีคณะรับรองฯ เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน อาทิเช่น คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน ฯลฯ