ข่าวสารและกิจกรรม

โควิด-19 กำลังระบาด ท่องเที่ยวชุมชนให้ได้ตามมาตรฐาน SHA อย่างมืออาชีพยิ่งเป็นเรื่องสำคัญ

 21-12-2563
 140    

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมแสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว 12 แห่ง ที่ได้รับการยกระดับกระบวนการตามมาตรฐาน Safety & Health Administration (SHA) พร้อมร่วมตอกย้ำความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจัดทำมาตรฐานขึ้น และพร้อมนำร่องในชุมชน 12 แห่ง จาก 8 จังหวัดนำร่องทั่วประเทศ รวมถึงวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวในเครือข่ายมูลนิธิสัมมาชีพ รวมทั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และอีกหลายหน่วยงานพันธมิตร ให้สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและสุขอนามัย เพื่อเป็นมาตรฐานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 หลังกลับมาระบาดอีกครั้ง และสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ซึ่ง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนในชุมชนให้มีทักษะในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อสร้างความประทับใจ ปลอดภัย และเรียกความเชื่อมั่นคืนจากนักท่องเที่ยวในแบบการท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ด้วย

สำหรับพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA แก่ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบภายในงาน OTOP CITY จัดขึ้นโดยมูลนิธิสัมมาชีพ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่าย อย่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน), กรมการพัฒนาชุมชน, อพท., ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, AirBnB โดยมี คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี และมีแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากเข้าร่วม อาทิ คุณผดุงศักดิ์ ฟื้นแสน รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบล็กแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล กรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ และผู้อำนวยการสถาบันชี้ช่องรวย เป็นต้น


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
detail