ข่าวสารและกิจกรรม

สคช.จับมือกับมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมมือพัฒนาศักยภาพ "คน" ตั้งแต่ต้นน้ำ มองไกลตอบโจทย์ตลาดอาชีพ

 22-01-2562
 240    

 

สคช.จับมือกับมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมมือพัฒนาศักยภาพ "คน"

 ตั้งแต่ต้นน้ำ มองไกลตอบโจทย์ตลาดอาชีพ

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๑๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ ระหว่างภาคการศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.งานที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะ สคช.เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนากำลังคนตั้งแต่ต้นน้ำ และให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนครพนม ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองฯ ในสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาวิชาชีพการบิน สาขาวิชาชีพค้าปลีก ทักษะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลและภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการพัฒนางานด้านวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ได้ร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานิทยาเขตต่างๆที่มีความพร้อมในการเป็นองค์กรรับรองฯ อาทิ วิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยยชน์แก่การผลิตคนในอาชีพให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอาชีพได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ


SITEMAP