ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ”

 27-06-2560
 130    

         เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางโสภาพรรณ  เลอแกลร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การเป็นหน่วยรับรองบุคลากรตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024  โดย คุณสมพร บุญเลิศ หัวหน้าที่ปรึกษา แผนกพัฒนาระบบงาน ฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ คุณวิกานดา  ภูมี ที่ปรึกษา แผนกพัฒนาระบบงาน ฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  คุณปิยรัตน์  หมื่นศรีชัย  นักวิชาการพัฒนาระบบงานและทีมงานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ณ ห้องมรกต โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น บริษัท ทีโอ จำกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด  สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย บริษัท สุโขสปา จำกัด วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) บริษัท รักษาความปลอดภัย  ซี.โอ.พี. อินเวสติเกชั่น จำกัด บริษัท อีอาร์เอ พร็อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นต้น ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตรในครั้งนี้จะสร้างบุคลากรที่สำคัญในกระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป