ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร (มัคคุเทศก์) ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

 25-08-2560 - 25-08-2560
 52    

    ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร (มัคคุเทศก์) มหาวิทยาลัยพายัพ