ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ มหาวิทยาลัยธนบุรีและโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ บางกอก ไดร์ฟวิ่ง

 02-10-2560
 110    

            วันที่ 21 กันยายน 2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินสถานที่ทดสอบเพิ่มเติมเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบุรี และโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ บางกอก ไดร์ฟวิ่ง โดยมี นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์  นักวิชาการประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมกับทีมสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอาชีพร่วมให้ความเห็นได้แก่ ผศ.อนุวัต เจริญสุข อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นายภูมิพิทักษ์ ศิลปะศร ผู้จัดการบริหารการศึกษาและประกันคุณภาพ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจ เม้นท์ จำกัด  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557 โดยมี  ดร.พนัส อุณหบัณฑิต คณบดีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธนบุรีและคณะ  ให้การต้อนรับ