ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ประชุมกรรมการตัดสินการประกวด Thailand Energy Awards 2017 ประเภทบุคลากร

 13-03-2560
 111    

 

                 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560  นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการตัดสินการประกวด Thailand Energy Awards 2017 ประเภทบุคลากร ครั้งที่ 1 โดยมีวาระการประชุมในการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการประกวด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

            ห้องประชุม การประกวด Thailand Energy Awards จัดขึ้นโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อยกย่องชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่าง ๆ และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดฯ เป็นผู้แทนประเทศไทย ไปประกวดในระดับอาเซียน

               ทั้งนี้ นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้รับเชิญจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวด Thailand Energy Awards 2017 ด้านบุคลากร เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน