ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ”

 06-07-2560
 130    

       เมื่อวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางโสภาพรรณ  เลอแกลร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การเป็นหน่วยรับรองบุคลากรตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 โดย คุณสมพร  บุญเลิศ  หัวหน้าที่ปรึกษา แผนกพัฒนาระบบงาน  ฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  คุณรัชดา ลับไพรี  นักวิชาการจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และทีมงานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (คณะครุศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เป็นต้น ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตรในครั้งนี้จะสร้างบุคลากรที่สำคัญในกระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป