ข่าวสารและกิจกรรม

การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

 30-11-2560
 562    

 

 การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลและหน่วยงานในสังกัด และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล” เพื่อเป็นการกระตุ้นความตระหนักรู้สถานการณ์ดิจิทัลปัจจุบัน และรับฟังมุมมองความคาดหวังเกี่ยวกับ Digital Transformation จากผู้บริหาร เพื่อมุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐปรับกระบวนทัศน์และมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงาน และการให้บริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการสัมมนา “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐฯ” ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ และอาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร ๓) สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ด้านนายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมบรรยายในประเด็นการรู้จักทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของภาครัฐก่อนที่จะก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐ และความสำคัญของคุณวุฒิวิชาชีพก่อนที่จะเชื่อมโยงการเข้าสู่การประเมินสมรรถนะทักษะดิจิทัลของข้าราชการไทยในยุค ๔.๐