ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง

 09-11-2560 - 10-11-2560
 102    

             การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน