ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024)” เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024)

 12-10-2560
 161    

         เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024)” เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ  ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ โดย นายรังสรรค์ นิมิตสวรรค์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ นางศศิวิมล สูงสว่าง อดีตผู้อำนวยการกลุ่มรับรองระบบงานหน่วยรับรองตามมาตรฐานแห่งชาติ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากสาขาวิชาชีพต่างๆ จำนวน 40 คน อาทิเช่น สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร , สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ , สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ , สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม , สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ , สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น  ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตรในครั้งนี้จะสร้างบุคลากร ที่สำคัญในกระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ  ในระดับสากลต่อไป