ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. จับมือ สทท. จัดทำมาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยว

 02-10-2560
 252    

                       เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำมาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยว ตอบรับนโยบายรัฐที่มุ่งผลักดันไทยเป็นฮับด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตอันใกล้ 

 

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( องค์การมหาชน) หรือ สคช. กล่าวถึงการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สคช. กับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่า การลงนามในครั้งนี้ จะร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการต่อกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาอาชีพที่มีการตกลงร่วมกัน คือ ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญโดยตรง จากนั้นทั้งสองฝ่ายจะแต่งตั้งผู้แทนของแต่ละฝ่ายในการประสานงานหรือเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำร่วมกันให้เป็นที่รับรู้และยอมรับของทุกภาคส่วนเป็นลำดับต่อไป  โดยทาง สคช . ตั้งเป้าออกหนังสือรับรองให้ได้ 20,000 รายภายในปี 2561 ซึ่งทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและมีอำนาจหน้าที่ในการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมถึงมีอำนาจหน้าที่ในการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพแก่บุคคลที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพที่สถาบันกำหนด โดยมีเจตจำนงที่จะพัฒนาความร่วมมือกันในทางสร้างสรรค์ตามที่จะมีการเจรจากันต่อไป บนพื้นฐานที่จะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในสาขาวิชาชีพต่างๆ