ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17024)”

 01-08-2560
 147    

        เมื่อวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป  จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 รุ่น 4” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การเป็นหน่วยรับรองบุคลากรตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 โดย  คุณจุรีพร บุญ-หลง ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (Introduction to ISO/IEC 17024 : 2012) และทีมงานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ณ ห้อง Magic 1 ชั้น G โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต บริษัท เรียลตี้วัน เอสเตท(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ด็อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ฝึกอบรม อาฟเฟอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน) บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสยาม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นต้น ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตรในครั้งนี้จะสร้างบุคลากรที่สำคัญในกระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป