ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

 13-03-2560
 154    

 โครงการทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการพัฒนายางพาราไทยในอนาคต

การจัดสัมมนาประชาพิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพฯ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล