ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง1988 จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

 12-10-2560
 162    

               วันที่ 9 ตุลาคม 2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อขอสถานที่ที่ใช้ในการทดสอบเพิ่มเติมขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง1988 จำกัด จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายกฤษฎา ผาทอง นักวิชาการประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมกับทีมสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอาชีพร่วมให้ความเห็นได้แก่ นายอุเทน  ชัยวังตา  ที่ปรึกษาสาขาโลจิสติกส์  นางสาวชไมพร  ตันติวงศ์  ที่ปรึกษาสาขาโลจิสติกส์และซับพลายเชน  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557  โดยมี คุณชวลิต สุวิทย์ศักดานนนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัดและคณะ  ให้การต้อนรับ