ข่าวสารและกิจกรรม

“ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ” ...เครื่องมือวัดสมรรถนะของคนทำงานในศตวรรษที่ 21

 16-12-2560
 718    

 สคช. เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการประชาพิเคราะห์ ก่อนที่จะประกาศใช้ในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการยกระดับกำลังคน  และได้มีการปรับระดับจากเดิม 7 ระดับ เป็น 8  ระดับ ตามอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงร่วมกันในอนาคตต่อไป

            เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงาน “กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ...กับทางเลือกใหม่ในการพัฒนาศักยภาพของคนไทย”  ณ ห้องบอร์ดรูม โรงแรม เดอะ เบอร์

เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

             โดยนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวถึง จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตร่วมกัน ทรัพยากรมนุษย์ จึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมถึง การเชื่อมโยงกำลังคนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้ทุกประเทศมีมาตรฐานด้านความสามารถกำลังคนที่เทียบเคียงกันได้ โดยการกำหนดกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ที่ใช้เทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในโลกธุรกิจยุค 4.0 ว่าจะได้กำลังคนที่มีคุณภาพมีสมรรถนะทางอาชีพมีความพร้อมในการทำงานแบบไร้พรมแดน ในสังคมพหุวัฒนธรรม และการทำงานในยุคดิจิทัลดึงดูดนักลงทุนในธุรกิจด้าน นวัตกรรม เทคโนโลยี และ Startup ที่เกิดขึ้นใหม่ในโลก