ปฏิทินกิจกรรม

การตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 03-08-2560 - 03-08-2560
 55    

 การตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จังหวัดเชียงใหม่