ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ปลุกกระแสการรับรู้และเข้าถึงมาตรฐานอาชีพของคนไทย

 19-05-2560
 167    

                สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดกิจกรรมเจาะลึกมาตรฐานอาชีพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพด้วยมาตรฐานอาชีพเพื่อสร้างการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ได้เตรียมความพร้อมในอาชีพด้วยมาตรฐานอาชีพตอบรับความต้องการของตลาดแรงงานไทยสู่อาเซียน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้บุคคลากรของไทยมีความพร้อมในอาชีพด้วยมาตรฐานอาชีพ ซึ่งกิจกรรมเจาะลึกมาตรฐานอาชีพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพด้วยมาตรฐานอาชีพ จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้สร้างกระแสความตื่นตัวในการเข้าถึงคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ด้วยการจัดห้องบรรยายเจาะลึกมาตรฐานอาชีพ ในแต่ละสาขาอาชีพ ถึง 6 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ สาขาวิชาชีพโลจีสติกส์ สาขาวิชาชีพผู้ช่วยนักบัญชี สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล และสาขาวิชาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (กุ้ง) แปรรูปสัตว์น้ำและนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานมากมาย