ปฏิทินกิจกรรม

การสัมมนาเชิงวิชาการผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยก้าวไกลสู่สากล ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 25-05-2560 - 25-05-2560
 102