ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

 09-03-2560
 124    

             วันที่  8  มีนาคม  2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยมีผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย นางสาวนพมาศ เกตุรามฤทธิ์  นักวิชาการประเมินผลพร้อมคณะจากสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้เกิดการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป  โดยมี นายวิบูลย์ สุขพูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและคณะ  ให้การต้อนรับ