ข่าวสารและกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

 10-01-2561
 263    

 เมื่อวันที่ 8 – 9 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  ได้จัดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการตรวจประเมินองค์กร (Assessor)ณ   โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว บางกอก ฟอร์จูน  กรุงเทพฯ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งมีความรู้  ประสบการณ์ ด้านการตรวจประเมิน คือ นายรังสรรค์  นิมิตสวรรค์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ  และนางศศิวิมล  สูงสว่าง  อดีตผู้อำนวยการกลุ่มรับรองระบบงานหน่วยรับรองตามมาตรฐานแห่งชาติ  เป็นวิทยากรร่วมบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินหน่วยรับรองบุคลากร (องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ) ตามแนวทางสากลกระบวนการในการตรวจสอบและรับรอง หลักเกณฑ์การให้ การรับรองในการตรวจประเมินองค์กรฯ และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในการตรวจประเมิน  ซึ่งงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมอบรมในสาขาวิชาชีพต่างๆ  จำนวน 40 คน อาทิเช่น สาขาวิชาชีพภาษาต่างประเทศและล่ามแปล, สาขาวิชาชีพธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก, สาขาวิชาชีพสิ่งแวดด้อมและสารอันตราย, สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร, สาขาวิชาชีพระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม, สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย, สาขาวิชาชีพบริหารยานยนต์, สาขาวิชาชีพการจัดการด้านระบบคุณภาพ, สาขาวิชาชีพด้านการบริการและบริหารงาน, สาขาวิชาชีพบริหารการจัดการและการตลาด, สาขาวิชาชีพบริหารบุคคล, สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, สาขาวิชาชีพบริหารการศึกษา, สาขาวิชาชีพไฟฟ้ายานยนต์, สาขาวิชาชีพนักจัดซื้อจัดจ้าง, สาขาวิชาชีพบัญชีการเงิน,  และสาวิชาชีพโลจิสติกส์