ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ร่วมกับ มอ. จัดการประชุม “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

 10-03-2560
 89    

 สคช. ร่วมกับ มอ. จัดการประชุม “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฎิบัติงานด้านเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน

          สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน” เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ สาขาเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมนางยวน โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          นายนพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้าใจ และการวางแผนเตรียมการเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานและร่วมระดมความคิดในการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานอาชีพและเกิดแผนงานในการจัดการมาตรฐานตามโครงการต่อไป