ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ณ มูลนิธิ รปภ. ไทย

 08-11-2560
 171    

        เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ตรวจประเมิน เพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย  ณ มูลนิธิ รปภ. ไทย   กรุงเทพฯ โดยมี  นายนารายณ์  รัตนไพโรจน์ขจี  นักวิชาการประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมกับทีมสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  ร่วมกับ นางสุพิชชา  สุขประเสริฐ หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนฝึกวิชาชีพรักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้แทนในอาชีพ ร่วมให้ความคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557   

            จ.ส.ต.สุชาติ  แย้มกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์ฝึก รปภ.ไทย  พ.อ.ธวัชชัย คุ้มรุ่งเรือง  กรรมการบริษัท สยาม การ์ด พรีเวนชั่น จำกัด และคณะ  ให้การต้อนรับ