ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมประจำปีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน

 25-10-2560
 152    

                  นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะผู้แทนจากประเทศไทย ในนามคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน(International Accreditation Forum -IAF) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคลากร พร้อมทั้งร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการรับรองบุคลากร (IAF Working Group on Persons - ISO/IEC17024) และการประชุมคณะกรรมการวิชาการ (IAF Technical Committee) ในการประชุม IAF-ILAC Joint Annual Meeting 2017 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม2560 ณ โรงแรม Sheraton Wall Centre นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา