ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 03-08-2560 - 03-08-2560
 54    

 ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์  สาขาแมคคาทรอนิกส์  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่