ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององคืกรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ โรงมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560

 23-05-2560 - 24-05-2560
 130    

 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององคืกรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ   ณ โรงมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560