ข่าวสารและกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

 01-11-2560
 212    

        เมื่อวันที่ 30 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” ณ โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว บางกอก ฟอร์จูน กรุงเทพฯ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ ด้านการตรวจประเมิน คือ นายรังสรรค์ นิมิตสวรรค์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ และนางศศิวิมล สูงสว่าง  อดีตผู้อำนวยการกลุ่มรับรองระบบงานหน่วยรับรองตามมาตรฐานแห่งชาติ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินหน่วยรับรองบุคลากร (องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ) ตามแนวทางสากลกระบวนการในการตรวจสอบและรับรอง หลักเกณฑ์การให้ การรับรองในการตรวจประเมินองค์กรฯ และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในการตรวจประเมิน  ซึ่งงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมอบรมในสาขาวิชาชีพต่างๆ จำนวน 45 คน ได้แก่ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา , สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ , สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร , สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล , สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ , สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน , สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ , สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม , สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และสาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย