ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 02-08-2560
 119    

         วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ นักวิชาการประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมกับทีมสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอาชีพร่วมให้ความเห็นได้แก่ คุณสมรัก รุ่งวัลลาภา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณธนเดช เพิ่มพูน CEO บริษัทบางกอก คอนซัลติ้ง จำกัด คุณศักดิพัต สีอร่ามรุ่งเรือง ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คุณสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ  คุณเศรษฐา  วีระธรรมานนท์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย และศิลปะภาพยนตร์ และผู้ตรวจประเมินฝึกหัด ได้แก่ คุณเจนเนตร มณีนาค Senior Chief Specialist บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) คุณสันติ ตันตระกูล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะให้การต้อนรับ