ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ

 03-07-2560
 104    

        เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” ณ ห้องบอลรูม ฟอร์เย่ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา  กรุงเทพฯ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งมีความรู้  ประสบการณ์ ด้านการตรวจประเมิน คือ นายรังสรรค์ นิมิตสวรรค์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ และนางศศิวิมล สูงสว่าง  อดีตผู้อำนวยการกลุ่มรับรองระบบงานหน่วยรับรองตามมาตรฐานแห่งชาติ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินหน่วยรับรองบุคลากร (องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ) ตามแนวทางสากลกระบวนการในการตรวจสอบและรับรอง หลักเกณฑ์การให้ การรับรองในการตรวจประเมินองค์กรฯ และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในการตรวจประเมิน  ซึ่งงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมอบรมในสาขาวิชาชีพต่างๆ จำนวน 55 คน ได้แก่ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ , สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม , สาขาวิชาชีพวิชาการผังเมือง , สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน , สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ , สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ , สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล , สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน , สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ , สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา , สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก , สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ และสาขาวิชาชีพธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว