ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

 24-07-2560 - 25-07-2560
 68    

 ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร  ณ  วิทยาลัยดุสิตธานี