ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 10-11-2560 - 10-11-2560
 56    

        การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร  ณ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560