ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมลงนามกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 03-04-2560
 156    

 นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามกับ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ชั้น ๑๗ อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทย