ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ณ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

 24-10-2560
 113    

        วันที่ 20 ตุลาคม 2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ   ณ  โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา  โดยมี  นางเบญจมาศ     ปุยอ๊อก  นักวิชาการประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมกับทีมสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ   เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้เกิดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป   โดยมี ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาและคณะ ให้การต้อนรับ